jhuopainen Pimeää pelottelua ja populismia jo vuodesta 2011.

Terveisiä Suomen Pankkiin

Ohessa erään nimettömänä pysyttelevän ilmeisen hyvin kärryillä olevan tyypin terveisiä Suomen Pankkiin. Onnea vaan valitsemallanne tiellä. Näitä kysymyksiä tultaneen esittämään lähiaikoina lupsakalle savolaiselle, mutta kaikesta inhostani huolimatta minua ei haittaa ollenkaan antaa sen verran tasoitusta, että laitan nämä tähän etukäteen. Näihin kysymyksiin nimittäin ei ole olemassa helppoja vastauksia.

 

 

Arvoisien pankkivaltuutettujen voisi hyvinkin suositella kokeilevan tiedonsaantioikeuksiensa kattavuutta mitä tulee 11 § kohdassa 5 mainittuun tehtävään raportoida eduskunnalle rahapolitiikan toteuttamisesta, erityisesti mitä tulee Euroopan Keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jälleenrahoitus- ja muiden likviditeettioperaatioiden vallitseviin vakuuskäytänteisiin.

 

Lisäksi olisi suositeltavaa selvittää ovatko pääjohtaja sekä johtokunta noudattaneet 14 § tiedonantovelvollisuuttaan rahapolitiikan toteuttamisesta. Erityisesti ovatko pääjohtaja ja johtokunta ylipäätään tietoisia vallitsevista vakuuskäytänteistä, sekä ovatko he pitäneet pankkivaltuutetut asianmukaisesti tietoisina näihin sisältyvistä suorista ja välillisistä riskeistä, sekä näiden mahdollistavan epätavanomaisen rahapolitiikan vaikutuksista Suomen talouteen.

 

Mikäli arvoisat pankkivaltuutetut pyrkivät pontevasti valvomaan Suomen Pankin toimintaa, heille voitaneen lämpimästi suositella eduskunnalle raportoimistarkoituksessa käyttävän tiedonsaantioikeuksiaan 6. artiklassa mainittujen asiakirjojen sekä keinojen kohdalla, koskien kaikkia Euroopan Keskuspankkijärjestelmän jäsenkeskuspankkeja, ja erityisesti 9.2.2012 lehdistötiedotteessa mainittujen Espanjan, Irlannin, Italian, Itävallan, Kyproksen, Portugalin, ja Ranskan keskuspankkien tapauksessa.

 

Lisäksi voitaneen suositella Suomen Pankin pääjohtajan antavan pankkivaltuutetuille yksityiskohtaisen selvityksen yllämainitussa 4. artiklassa tarkoitettujen "eräiden muiden lainasaamisten" tarkemmasta luonteesta sekä nimellis- ja vakuusarvoista, joilla mainittuja saamisia on hyväksytty vakuudeksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän likviditeettioperaatioissa, eriteltynä edellämainituin kansallisin keskuspankeittain.

 

Tiedonantovelvollisuuden piiriin voitaneen myös katsoa, ellei arvoisa pääjohtaja ole sattumalta jo käytänteistä aiemmin seikkaperäisesti tiedottanut, tieto yllämainitussa 5. artiklassa 3. ja 4. kappaleissa säädeltyjen "vastapuolen itse liikkeeseen laskemien ja ETA-maan veronkantoon oikeutetun julkisen viranomaisen takaamien pankkien joukkovelkakirjalainojen" nimellisarvoista ja vakuusarvoista niiltä osin, kuin tällaisia instrumentteja on hyväksytty vakuudeksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän likviditeettioperaatioissa, eriteltynä Euroopan keskuspankin osalta sekä edellämainituin kansallisin keskuspankeittain. Lisäksi pankkivaltuutetuille lienee syytä selvittää, miksi 5. artiklan 3. kappaleessa tarkasteltujen vakuuksien enimmäismäärä on päätetty jäädyttää nimellisarvoltaan 3.7.2012 tasolle. Onko Euroopan keskuspankin neuvosto kenties havainnut käytänteen olevan ongelmallinen? Kuinka käytäntö efektiivisesti vertautuu esimerkiksi julkisuudessakin tarkasteltuun mahdollisuuteen myöntää Euroopan Rahoitusvakausvälineelle (ERVV) tai Euroopan Vakausmekanismille (EVM) pankkitoimilupa? Miksi 5. artiklan 4. kappale kuitenkin sallii poikkeukset käytäntöön poikkeustapauksissa? Sitoutuuko Suomen Pankki viipymättä raportoimaan pankkivaltuutetuille mikäli 5. artiklan 4. kappaleen poikkeustapauksissa poikkeusta päätetään Euroopan keskuspankin neuvostossa soveltaa?

 

Mikäli pääjohtaja ei ole tietoinen edellämainittujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen artiklojen 4. ja 5. yksilöimien vakuuksien yksityiskohtaisesta luonteesta ja määrästä, sekä 6. artiklan tarkoittamien asiakirjojen sisällöstä, on hän epäilemättä kykenevä viipymättä hankkimaan pyydetyt tiedot ja saapumaan välittömästi tiedot saatuaan uudelleen kuultavaksi. Mikäli pääjohtaja vetoaa salassapitovelvollisuuteen, pankkivaltuutettujen on pohdittava onko eduskunnan pankkivaltuusto kykenevä tehokkaasti valvomaan Suomen Pankin toimintaa rahapolitiikassa nykyisen lainsäädännön vallitessa, ja tarvitaanko kenties lakiin Suomen Pankista muutoksia mitä tulee pääjohtajan ja johtokunnan tiedonantovelvollisuuteen eduskunnalle koskien Euroopan keskuspankin neuvoston toimintaa, erityisesti huomioiden yllätarkastelluissa Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa yksilöidyt nk. epätavanomaisen rahapolitiikan piiriin kuuluvat käytänteet ja niistä saatavilla olevat erittäin puutteelliset tiedot. Esimerkiksi Eurojärjestelmän viikkotasetta tai muita vastaavia karkeita koostetietoja Euroopan keskuspankkijärjestelmän taloudellisesta asemasta ei tule pitää riittävänä Suomen Pankin taloudellisen aseman luotettavaan arviointiin.

 

Edelliseen vielä erityisenä lisähuomiona todettakoon, että Suomen Pankin taloudellisen aseman arvioiminen Suomen Pankin oman taseen pohjalta on käytännössä mahdotonta, huomioiden pankin taseen sisältävät huomattavat saamiset TARGET2-järjestelmän puitteissa. Mainittujen TARGET2-saamisten sisältämien riskien arviointi edellyttää mm. yksityiskohtaista tietoa 15.8.2012 EKP suuntaviivojen tarkoittamien vakuuksien ja vakuuskäytänteiden sisällöstä, joita Suomen Pankin on viipymättä selvitettävä pankkivaltuutetuille Suomen Pankin taloudellisen aseman arvioimiseksi. On myös huomioitava, että mainittujen epätavanomaisten käytänteiden väliaikaisuus ei ole riittävä peruste niiden sisällön ja hyväksyttyjen vakuuksien salaamiselle, erityisesti huomioiden että mm. väliaikaisuuden kestoa, eikä käytänteiden purkumenettelyitä, ei ole missään yksilöity.

 

Huomioitakoon, että mikäli 15.8.2012 EKP suuntaviivojen 5. artiklan tarkoittamista arvopapereista on suurta epäselvyyttä, esimerkiksi ISIN-tunnisteiltaan seuraavat arvopaperit lukeutunevat merkittävältä osin tähän tarkasteluun. Jokainen listattu arvopaperi on kelvollinen vakuus (päivämäärällä 19.9.2012) Eurojärjestelmän jälleenrahoitusoperaatioissa.

 

ES0313055008 ES0313055016 ES0313111009 ES0313111017 ES0313212005 ES0313212013 ES0313212021 ES0313249056 ES0313249064 ES0313249072 ES0313377022 ES0313377030 ES0313377048 ES0313377055 ES0313377063 ES0313580138 ES0313679765 ES0313679815 ES0313679930 ES0313679948 ES0313770085 ES0313770143 ES0313770150 ES0313770168 ES0313770176 ES0313860324 ES0313980031 ES0313980049 ES0314400187 ES0314400195 ES0314600141 ES0314600158 ES0314600166 ES0314600174 ES0314601057 ES0314826043 ES0314826050 ES0314826068 ES0314826076 ES0314840184 ES0314840192 ES0314840234 ES0314843329 ES0314846058 ES0314846066 ES0314850076 ES0314850084 ES0314854086 ES0314854094 ES0314854102 ES0314854110 ES0314854128 ES0314854136 ES0314910086 ES0314926025 ES0314950579 ES0314950660 ES0314950678 ES0314950694 ES0314954084 ES0314958069 ES0314959075 ES0314959083 ES0314961139 ES0314961147 ES0314965106 ES0314965114 ES0314965122 ES0314965148 ES0314965155 ES0314966179 ES0314966187 ES0314973100 ES0314973118 ES0314973126 ES0314974066 ES0314974074 ES0314975055 ES0314975063 ES0314975071 ES0314975089 ES0314977358 ES0314977366 ES0314977374 ES0314981095 ES0314981103 ES0314983091 ES0314983109 ES0315308207 ES0315308223 ES0315346082 ES0315346090 ES0315530057 ES0315530065 ES0316932054 ES0316932070 ES0316932096 ES0316932104 ES0317617027 ES0348873003 ES0348873045 ES0348873052 ES0358197038 ES0358197046 ES0358197053 ES0358673004 ES0358673038 ES0365936006 ES0365936014 ES0365936022 ES0365936030 ES0380907008 ES0380907016 ES0380907024 ES0382134007 ES0382134015

 

IT0004784374 IT0004785371 IT0004785389 IT0004786288 IT0004786296 IT0004786304 IT0004787062 IT0004787336 IT0004787344 IT0004787351 IT0004787369 IT0004787401 IT0004788334 IT0004788466 IT0004788813 IT0004788821 IT0004789068 IT0004789076 IT0004789167 IT0004789217 IT0004789274 IT0004789282 IT0004790611 IT0004790629 IT0004790637 IT0004790843 IT0004791296 IT0004791411 IT0004791437 IT0004792179 IT0004792187 IT0004792377 IT0004792609 IT0004792617 IT0004793342 IT0004793714 IT0004793748 IT0004793821 IT0004793839 IT0004793847 IT0004793862 IT0004794118 IT0004794126 IT0004794134 IT0004794340 IT0004794399 IT0004794464 IT0004794472 IT0004794746 IT0004794837 IT0004794845 IT0004794860 IT0004794886 IT0004794944 IT0004794951 IT0004795123 IT0004795131 IT0004795156 IT0004795172 IT0004795180 IT0004795198 IT0004795206 IT0004795271 IT0004795289 IT0004795529 IT0004795537 IT0004795578 IT0004795586 IT0004795594 IT0004795602 IT0004795610 IT0004795628 IT0004795636 IT0004795644 IT0004795651 IT0004795669 IT0004795677 IT0004795735 IT0004795743 IT0004795750 IT0004795776 IT0004795784 IT0004795800 IT0004795826 IT0004795834 IT0004795842 IT0004795909 IT0004795925 IT0004795933 IT0004795941 IT0004795958 IT0004795966 IT0004795974 IT0004795982 IT0004795990 IT0004796006 IT0004796014 IT0004796022 IT0004796097 IT0004796253 IT0004796261 IT0004796279 IT0004796287 IT0004796295 IT0004796311 IT0004796329 IT0004796337 IT0004796378 IT0004796386 IT0004796394 IT0004796402 IT0004796410 IT0004796428 IT0004796436 IT0004796444 IT0004796469 IT0004796501 IT0004796535 IT0004796550 IT0004796568 IT0004796576 IT0004796584 IT0004796592 IT0004796634 IT0004796675 IT0004796766 IT0004796774 IT0004796816 IT0004796824 IT0004796840 IT0004796857 IT0004796881 IT0004796899 IT0004796923 IT0004796949 IT0004796956 IT0004796972 IT0004796980 IT0004797038 IT0004797046 IT0004797053 IT0004797061 IT0004797079 IT0004797087 IT0004797095 IT0004797103 IT0004797111 IT0004797129 IT0004797137 IT0004797145 IT0004797152 IT0004797160 IT0004797178 IT0004797186 IT0004797194 IT0004797202 IT0004797210 IT0004797228 IT0004797236 IT0004797244 IT0004797251 IT0004797277 IT0004797285 IT0004797293 IT0004797301 IT0004797319 IT0004797327 IT0004797335 IT0004797343 IT0004797350 IT0004797368 IT0004797376 IT0004797384 IT0004797434 IT0004797442 IT0004797459 IT0004797483 IT0004797541 IT0004797715 IT0004797798 IT0004797830 IT0004797871 IT0004797889 IT0004797897 IT0004797905 IT0004797913 IT0004797921 IT0004797939 IT0004797947 IT0004798036 IT0004798044 IT0004798051 IT0004798069 IT0004798077 IT0004798085 IT0004798093 IT0004798101 IT0004798119 IT0004798127 IT0004798135 IT0004798143 IT0004798150 IT0004798168 IT0004798176 IT0004798184 IT0004798192 IT0004798200 IT0004798218 IT0004798226 IT0004798234 IT0004798242 IT0004798259 IT0004798267 IT0004798275 IT0004798283 IT0004798291 IT0004798309 IT0004798317 IT0004798325 IT0004798333 IT0004798341 IT0004798358 IT0004798366 IT0004798374 IT0004798382 IT0004798390 IT0004798408 IT0004798416 IT0004798424 IT0004798432 IT0004798440 IT0004798457 IT0004798465 IT0004798473

 

IT0004798499 IT0004798507 IT0004798515 IT0004798523 IT0004798531 IT0004798549 IT0004798556 IT0004798721 IT0004799117 IT0004799141 IT0004799158 IT0004799166 IT0004799174 IT0004799182 IT0004799190 IT0004799208 IT0004799315 IT0004799646 IT0004799653 IT0004799661 IT0004799679 IT0004799950 IT0004799968 IT0004799976 IT0004799984 IT0004799992 IT0004800097 IT0004800105 IT0004800113 IT0004800212 IT0004800220 IT0004800311 IT0004800329 IT0004800618 IT0004800634 IT0004800774 IT0004800832 IT0004800857 IT0004801319 IT0004801327 IT0004801335 IT0004801343 IT0004801418 IT0004801608 IT0004801632 IT0004802697 IT0004802705 IT0004802713 IT0004802846 IT0004803075 IT0004803133 IT0004803141 IT0004803489 IT0004804362 IT0004804370 IT0004806599 IT0004806607 IT0004806615 IT0004806656 IT0004806912 IT0004806920 IT0004807043 IT0004807050 IT0004807068 IT0004807076 IT0004807159 IT0004807167 IT0004807183 IT0004807191 IT0004807282 IT0004807290 IT0004807654 IT0004807662 IT0004809056 IT0004809403 IT0004809841 IT0004811656 IT0004818461 IT0004818479 IT0004820046 IT0004820053 IT0004825607 IT0004825649 IT0004826167 IT0004826175 IT0004826902 PTASCFOE0009 PTASCGOE0008 PTBAF2OE0004 PTBAFAOE0026 PTBAFUOE0006 PTBCS7OM0032 PTBCTOOM0022 PTBENFOM0027 PTBENHOM0017 PTBEQCOM0019 PTBEQHOM0014 PTBIVYOM0012 PTCFPAOM0002 PTCG37OM0009 PTCG3XOM0001 PTEIECOM0008 PTTCCWOE0005 XS0412067489 XS0413876532 XS0482810958 XS0484576813 XS0485765167 XS0489634393 XS0490069266 XS0496222877 XS0496459610 XS0555679728 XS0565280590 XS0811466597 XS0812849031

 

 

 

Liite 1:

Laki Suomen Pankista sisältää mm. seuraavaa:

2 luku

Hallinto

[...]

11 §

Pankkivaltuuston tehtävät

Suomen Pankin hallintoa ja toimintaa valvovana toimielimenä pankkivaltuuston tehtävänä on:

[...]

5) antaa eduskunnalle tarvittaessa kertomuksia rahapolitiikan toteuttamisesta ja muusta pankin toiminnasta.

[...]

Pankkivaltuuston tehtävänä Suomen Pankin hallinnon osalta on:

[...]

3) päättää varoituksen antamisesta johtokunnan jäsenelle sekä ratkaista muut johtokunnan jäsenten virkasuhteeseen liittyvät asiat;

[...]

Pankkivaltuustolla on oikeus saada tässä pykälässä säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat tiedot.

14 §

Johtokunnan tehtävät

[...]

Pääjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet ovat velvollisia säännöllisesti antamaan selvityksiä pankkivaltuustolle rahapolitiikan toteuttamisesta ja muusta pankin toiminnasta.

16 §

Johtokunnan jäsenen virkasuhteen päättäminen

Tasavallan presidentti voi erottaa johtokunnan puheenjohtajan ja pankkivaltuusto johtokunnan muun jäsenen ainoastaan, jos hän ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävänsä edellyttävät, tai jos hän on syyllistynyt vakavaan rikkomukseen. (19.12.2008/850)

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä saa muu johtokunnan jäsen kuin puheenjohtaja valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen noudattaen soveltuvin osin, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Johtokunnan puheenjohtajan valitusoikeudesta määrätään perussäännössä.

Liite 2

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2012/18), 15.8.2012:

[...]

4 artikla

Eräiden muiden lainasaamisten hyväksyminen

1. Kansalliset keskuspankit voivat hyväksyä eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi lainasaamisia, jotka eivät täytä eurojärjestelmän vakuuskelpoisuusvaatimuksia.

2. Kansalliset keskuspankit, jotka päättävät hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja lainasaamisia, vahvistavat tätä tarkoitusta varten vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät yksilöimällä poikkeamat suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I mainituista vaatimuksista. Tällaisiin vakuuskelpoisuusvaatimuksiin ja riskienhallintamenetelmiin on sisällyttävä edellytys, jonka mukaan lainasaamisiin sovelletaan vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät vahvistavan kansallisen keskuspankin jäsenvaltion lainsäädäntöä. Vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät edellyttävät EKP:n neuvoston ennakkohyväksyntää.

3. Kansalliset keskuspankit voivat poikkeustapauksissa EKP:n neuvoston ennakkohyväksynnän saatuaan hyväksyä lainasaamisia a) jonkin toisen kansallisen keskuspankin 1 ja 2 kohdan nojalla vahvistamien vakuuskelpoisuusvaatimusten ja riskinhallintamenetelmien mukaisesti; tai b) jos näihin lainasaamisiin sovelletaan jonkin muun jäsenvaltion kuin sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon lainasaamisen hyväksyvä kansallinen keskuspankki on sijoittautunut.

4. Toinen kansallinen keskuspankki antaa apua kansalliselle keskuspankille, joka hyväksyy lainasaamisia 1 kohdan nojalla, ainoastaan siinä tapauksessa, että tästä on sovittu näiden kahden kansallisen keskuspankin välillä ja EKP:n neuvosto on hyväksynyt tämän etukäteen.

5 artikla

Eräiden valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjalainojen hyväksyminen

1. Kansalliset keskuspankit eivät ole velvollisia hyväksymään eurojärjestelmän luottotoimissa vakuudeksi vakuuskelpoisia pankkien joukkovelkakirjalainoja, joiden takaajana on Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelman kohteena oleva jäsenvaltio tai jäsenvaltio, jonka luottoriskinarviointi ei täytä jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien liikkeeseenlaskijoihin ja takaajiin sovellettavaa eurojärjestelmän luottokelpoisuusvaatimusten mukaista hyvän luottokelpoisuuden vähimmäisvaatimusta, josta säädetään suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.1 ja 6.3.2 kohdassa.

2. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:n neuvostolle mahdollisista päätöksistään olla hyväksymättä vakuudeksi 1 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita.

3. Vastapuolet saavat eurojärjestelmän luottotoimissa antaa vakuudeksi itse liikkeeseen laskemiaan ja ETA-maan veronkantoon oikeutetun julkisen viranomaisen takaamia pankkien joukkovelkakirjoja tai siihen läheisesti sidoksissa olevan yhteisön liikkeeseen laskemia tällaisia joukkovelkakirjoja enintään 3 päivänä heinäkuuta 2012 jo vakuudeksi annettujen tällaisten joukkovelkakirjojen nimellisarvoon asti.

4. EKP:n neuvosto voi poikkeustapauksissa myöntää poikkeuksia 3 kohdassa vahvistetusta vaatimuksesta. Poikkeusta koskevaan pyyntöön on liitettävä rahoitussuunnitelma.

6 artikla

Tarkistaminen

Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle viimeistään 14 päivänä elokuuta 2012 yksityiskohdat näiden suuntaviivojen 1–5 artiklan noudattamista varten laatimistaan asiakirjoista ja käyttämistään keinoista.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

44Suosittele

44 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (100 kommenttia)

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Olen aiemmin nähnyt vastaavanlaisen ISIN-koodilistan. Pihvi on siinä, että otatte ISIN-koodin tuosta ja lähdette katsomaan miten likvidistä paperista on kyse. ;)

Tämä on vielä pelkkä arvaus, mutta olettaisin tuon listan sisältävän melko reippaasti miljardien eurojen edestä velkapapereita, joita ei ole pahemmin markkinoilla nähty, vaan ne ovat tehtailtu ja kuskattu EKP:lle.

Huopainen korjatkoon, jos ennakkoarvailuni ei pidä paikkaansa.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Voisin lyödä vetoa, että suurin osa noista lapuista ei ole sellaisia, että niitä kehtaisi suositella sijoituskohteeksi muille kuin RKP:n ja Kokoomuksen kannattajille :F

Noista on kaikki tiedot olemassa julkisissa rekistereissä, jos haluaa googlata tunnisteen perusteella. Merkillepantavaa on, että suurin osa noista papereista on nimenomaan "luotu" EKP:n LTRO-ohjelmiin. Nuo velkakirjat eivät ole nähneet päivääkään oikeita markkinoita. Stealth-tukea piigseille, yhteisestä pussista ohi demokratian.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Laitan yhden esimerkin, ihan ferrosta.

Valitsin sattumanvaraisesti yhden ISIN-koodin. Ja googlehaun jälkeen olin sivulla:

http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/mot...

Tulkintaa tuosta sivusta on kuvankaappauksella ja huomioteksteillä höystettynä ja sitä voi vilkaista osoitteesta:

http://i106.photobucket.com/albums/m258/Drauglir/v...

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Henri, katsoppa nyt noita linkkejäsi. Aukeaako tiedot?

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

J H:lle

Melko alatyyliin sorrut sinäkin tuolla edellä.

Olli Pusa

"suurin osa noista lapuista ei ole sellaisia, että niitä kehtaisi suositella sijoituskohteeksi muille kuin RKP:n ja Kokoomuksen kannattajille :F"

Jollekinhan niitä on suositeltava, tai muuten jäävät kokonaan myymättä.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Ojala, jos tarkoitit ettei graafeja piirry ruudulle niin se vain tarkoittaa sitä, ettei kyseistä paperia ole koskaan laskettu liikkeelle markkinoille.

Sen on tehnyt pankki XYZ kriisimaassa ABC ja hakenut siihen kansallisen keskuspankin leiman. Tässä kohtaa tehdään myös yksi "lupaus", mutta palaan siihen myöhemmin.

Nyt pankilla XYZ on ihan kelpaava velkakirja. "Sattumoisin" EKP ilmoittaa LTRO:sta ja aivan "sattumoisin" pankilla XYZ on tällaiseen operaatioon sopiva velkakirja, jonka se voi pantata EKP:lle euroja vastaan.

Nyt pankilla XYZ on rahaa. Se "lupaus" on tietysti leimaa hakiessa ollut se, ettei se pankki XYZ jää pois Espanjan kuningaskunnan lainahuutokaupasta. Samalla "luvataan" joku mukava hintataso (korko).

Tulee lainahuutokauppa. Korot ovatkin rajussa laskussa! Kas kummaa. Sitten kerrotaan, miten onnistunut LTRO onkaan ollut.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Ojala, jos tarkoitit ettei graafeja piirry ruudulle niin se vain tarkoittaa sitä, ettei kyseistä paperia ole koskaan laskettu liikkeelle markkinoille.

OOORAIT Henri, nyt tajusin. Sitä pitää itseään viisaana, kunnes törmää tyhmyyteensä (paikkailee jääpussilla otsaansa). Tässä ei auttanut edes Ojalan laskuoppi.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

"Data not available?" Siinäkö sitä "stealth"-tekniikkaa tai avoimuutta?

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Data not available, aivan. Yksikään näistä velkakirjoista ei ole ns. luomutapaus, eli velkakirja, jonka velallinen olisi myynyt velkojalle, ja sillä velkakirjalla olisi sitten mahdollisesti käyty kauppaa jälkimarkkinoilla.

Jokainen noista velkakirjoista käytännössä luotiin kriisimaiden liike- ja keskuspankkien yhteistyönä vain ja ainoastaan sitä tarkoitusta varten, että niillä saadaan Euroopan Keskuspankista lainaa.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

@J.Huopainen: Aikamoisen infernaalista tohua. Välttelen taas voimasanoja, MUTTA:

Kesätsupparina pankissa muinoin, tuollaista olisi sanottu pankin kannalta (ellei hommaa sitten tehty ns. hyvässä yhteisymmärryksessä) velallisen epärehellisyydeksi, velkojan harhaanjohtamiseksi tai asiakirjaväärennökseksi.

Jos taas rakkaan Eurooppamme ECB on tässä itse mukana, suosittelisin kenkää puuhaan osallistuneille. Tuollainen merkitsisi todellisten rahoittajien/omistajien eli "eurooppalaisten veronmaksajien" varojen erittäin huonoa sijoittamista.

"That is not my Europe".

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Ettei tässä vaan olisi sotkettu eduskunnan talousvaliokunnan asemaa ja viime viikkoista kuulemistilaisuutta eduskunnan pankkivaltuuston asemaan.

Pankkivaltuuston asema on eri kuin eduskunnan talousvaliokunnan Suomen Pankin valvonnassa ja tiedonsaannissa
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/toimielimet/t...

http://www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/ajanko...

Sanoin jo viime viikolla, että näitä eduskunnan eri toimielinten kuulemistilaisuuksia tulisi lähettää suorana netin lisäksi myös tv:ssä.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Juu talousvaliokunnalla ei ole osaa, arpaa eikä virkaa. Hyvä kysymys on, onkko pankkivaltuustollakaan. Kohtahan se nähdään. Eiköhän Ben esitä kohteliaan kysymyksen, saa ympäripyöreän vastauksen ja kaikki ole tyytyväisiä. Iltaisin on vaan hieman vaikea saada unen päästä kiinni.

Olli Pusa

Jos Ben ei suostu kysymään oikeita kysymyksiä, eikö silloin varapuheenjohtajan pitäisi vaatia niitä. Kannattaisi lähestyä myös varapuheenjohtajaa.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Siitä vaan kopioimaan ja meilaamaan. Kun katsoo vaikkapa hesarin ja hallituksen (onko niillä mitään eroa enää?) tiedotuslinjaa, ei luulisi olevan ongelmia ottaa ainakin moraalinen voitto näissä asioissa. Sen verran heikkolahjaista ja sisältököyhää on tuo viestintä ollut.

Vrt. Hesarin tuore kolumni ja pääkirjoitus, EVA-rapsa ja Urpilaisen kiemurtelu ESMX4-suunnitelmasta. Katainen puolestaan menee ihan mainostoimisto-osastolla. Asiakysymyksissä on heti köysissä ja RKP:n "markkinointiponnistuskassat" heittämässä pyyhettä kehään ja vaatimassa diskausta vastustajille.

Ålandsbankenin "värikkäistä" lausunnoista tunnettu johtaja erosi "omasta halustaan", kuten kaikki aina. Mikäli lausunnot olisivat olleet ehtaa SJP:tä, tuskin mitään ongelmaa olisi ollut (SJP, ei tarvitse loukkaantua - olen edelleen sitä mieltä, että listasi ns. valoisammista signaaleista oli lähes kokonaan soopaa)

Viktor Flinkkilä

Katos, Tötterström sai vihdoin kenkää. Ei tainnut miehen mielipiteet tuoda uutta pisnestä pankille toivotulla tavalla...

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

juu, Flinkkilä. Näin minäkin omasta tahdostaan eroamisen tulkitsin. Rahalla ei pelkästään lahjota, sillä myös kiristetään...

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

J H:lle

Soopaa ja sopaa. Mikä olisi tilanne euromaissa, jos mitään ei olisi tehty, missä korot, kuka maa saa velkaa ja millä korolla , mikä euromaiden myös kaikki EU -maat taloustilanne). Peilaisin vain, että pankkien rahoitushuolto on pääsosin toiminut jne. Olen korostanut tilanteen hallinnassa pitämistä ja seka sorron välttämistä.
Sitäkö haluat ?

Mitä tulee Suomen Pankin netissä kuukausittain julkistettavaan taseeseen, niin olen tottunut tilintarkastajilta toisaalla saamaan valvontamuistioissa selvityksen, mitä tasetilit pitävät sisällään. Pääjohtaja Liikanen ei pysty mitään salaaman, jos siitä on tässä kysymys. Pankkivaltuusto saa, kuten säännökset edellyttää, kaikki pyytämänsä selvitykset.

Sen verran Liikanen talousvaliokunnan kuulemisessa raotti, että Suomen Pankin tase kestää mahdolliset tappiot, jos niitä velkapapereiden ostoissa syntyisi. Kukaan valiokunan jäsenistä ei väittänyt vastaan.

Mutta enpä jätä asiaan tähän. Tomitan blogisi BZ:lle, jos et ole sitä itse tehnyt.

. suvituuli

Pietikäinen,

Kirjoititte "Sen verran Liikanen talousvaliokunnan kuulemisessa raotti, että Suomen Pankin tase kestää mahdolliset tappiot, jos niitä velkapapereiden ostoissa syntyisi. Kukaan valiokunan jäsenistä ei väittänyt vastaan."

Jäsenet eivät todellakaan väittäneet vastaan. Koska kysymyksellään he viittasivat Suomen Pankin kokonaisvastuisiin (ml. TARGET2-vastuut), mutta Liikanen vastasi vain suoria arvopaperi-ostoja (joita on muutama miljardi) koskeviin vastuisiin.

Edes tähän kansanedustajat eivät osanneet tarttua.

Kuten tiedämme, TARGET2-vastuut ovat kymmeniä miljardeja euroja. Mutta ne voidaan ohittaa, kun pidetään myssy silmillä.

Olli Pusa

"Mikä olisi tilanne euromaissa, jos mitään ei olisi tehty, missä korot, kuka maa saa velkaa ja millä korolla"

Suomella ei oli 89 miljardin tappioriskiä niskassan.

"Pankkivaltuusto saa, kuten säännökset edellyttää, kaikki pyytämänsä selvitykset."

Selvityksiähän kirjoittaja juuri peräsi.

"Sen verran Liikanen talousvaliokunnan kuulemisessa raotti, että Suomen Pankin tase kestää mahdolliset tappiot, jos niitä velkapapereiden ostoissa syntyisi. Kukaan valiokunan jäsenistä ei väittänyt vastaan."

Katsotaan, mitä Suomen Pankin tase on syönyt. Liikanen puhuu mitä puhuu ja kansanedustajat kysyvät mitä osaavat.

"Mutta enpä jätä asiaan tähän. Tomitan blogisi BZ:lle, jos et ole sitä itse tehnyt."

Mainiota. Voimmekin vaatia vastauksia BZ:ltä. Hänenhän täytyy viran puolesta saada tiedot.

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

O Pusalle

Paljonko ovat Suomen menetykset olleet verotuloina ym. vuoden 2009 jälkeen valtion budjetissa (laske alijäämät yhteen v. 2009->. Paljonko ne olisivat olleet vielä enemmän v. 2010->. Ettei vain olisi luku paljon suurempi kuin esittämäsi 89 mrd €.

Olli Pusa

"Paljonko ovat Suomen menetykset olleet verotuloina ym. vuoden 2009 jälkeen valtion budjetissa (laske alijäämät yhteen v. 2009->."

Ja mitähän tekemistä niillä alijäämillä on euromaiden tukien kanssa? Ne olivat seurausta yleismaailmallisen laman päälle pukkaamisesta ja se taas johtui siitä, että kulutusta on kaikkialla kehittyneissä maissa kiihdytetty velalla jo 20 vuotta. Kun velkaa on liikaa ja sen ottaminen vaikeutuu, kulutus laskee. Siitä tulee lama.

Sitten valtiot alkoivat ottaa velkaa hillittömästi ylläpitääkseen kulutusta. Rahat saatiin keskuspankeista setelirahoituksella. Ja nyt valtiotkin ovat kusessa lainojensa kanssa. Kaiksesta tuosta huolimatta kautta maailman lama puskee päälle, mikä Suomessa näkyy esim. YT-ruuhkana. Oletan, että olet sen huomannut? Ja kaikki tämä, vaikka kriisimaita on tuettu ottamalla suomalaisille veronmaksajille mielettömät riskit.

Muuten pieni vinkki. Jos eri tahojen velat inflatoidaan päästämällä inflaatio laukkaamaan kunnolla, se iskee säästäjiin, palkansaajiin ja eläkeläisiin. Mutta inflaation tuottamat tappiot eivät välttämättä näy budjettikirjassa. Seuraat väärää lähdettä. Kannattaisi tutustua asian alkeisiin.

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

O Pusa

Knoppologia on vaikea laji, eikä se ole vahvimpia puoliasi.

Olli Pusa

"Knoppologia on vaikea laji, eikä se ole vahvimpia puoliasi."

Jos kuitenkin yrittäisit kertoa tosiasioita eikä Kataisen propagandaa. No vapaa maa, selitä mitä haluat.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

SJP, viittasin vain siihen blogisi listaan asioista, jotka mielestäsi osoittavat merkkejä valosta tunnelin päässä, mielestäni niistä ehkä yksi tai kaksi meni oikein. Voin toki tehdä seikkaperäisemmän selvityksen siitä, miksi ei mennyt oikein, mutta mielestäni sinun kannattaisi oman uskottavuutesi nimissä tämmöisiä listauksia tehdessä huolehtia, että ne olisivat about sinne päin.

Saman maan ja samojen aatteiden puolesta (kansainvälisyys, kauppa, vapaus, yrittäjyys jne) tässä olemme liikkeellä. Yksityiskohdista, konsteista, faktoista ja track recordista tässä on vain vähän erimielisyyttä.

Ei se perusvastaus, että heinäsirkat, tai jonkun asian, joka jossain sattui joskus jonkin seurauksena (2008) liittyisi tähän ole mitenkään kelvollinen analyysi, vaikka sitä sinulle ja minulle yritetään lusikalla syöttää. Ei siihen usko maailmalla kukaan.

http://sjphki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/117868-vaar...

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

J H:lle

Numeroknoppolia irrotettuna poliittisesta päätöksenteosta !

Ja sinun uskottavuus on sitten 100 %.

Halleluja. Amen ja plottis.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Suomen Pankin pääjohtajalla mainitaan tuossa ilmoitusvelvollisuudesta pankkivaltuustolle. Sieltä raportointia sitten eduskunnalle.

Eikö tuo miljardien eurojen edestä tehtailtu velkakirjapino ilman markkinoita, vaan joutuminen Euroopan Keskuspankkijärjestelmään ole sellainen toimi, joka on siis tämän tiedotusketjun mukaan eduskunnan tiedossa?

Joko tämä tiedotuslinja pitää korjata ja vaihtaa ne tiedotuksen laiminlyöneet tahot (lainvastainen toiminta) tai voimmehan me muuttaa lakia Suomen Pankista.

Vai onko muita pragmaattisia menetelmiä?

. suvituuli

Hyviä kysymyksiä.

Käytännössä ongelma on vaan se, etteivät pankkivaltuutetut osaa niitä kysyä. Ja vaikka osaisivatkin sekä saisivat vastaukset, he eivät osaisi niitä tulkita.

Tämä kävi selväksi viimeviikkoisessa Eduskunnan talousvaliokunnan järjestämässä pääjohtaja Liikasen kuulemisessa.

Vaikka pankkivaltuutetut ovatkin eri henkilöitä kuin talousvaliokunnan jäsenet, antoi kuuleminen karun kuvan kansanedustajien osaamisesta, mitä tulee rahapolitiikkaan ja keskuspankin rooliin siinä, puhumattakaan keskuspankin roolin kasvuun finassipolitiikan puolelle ja tähän liittyvään problematiikaan pääätöksenteon demokraattisuuden ja sen valvonnan sekä vastuunkannon kannalta.

Lyhyesti kuuleminen meni niin, että Liikanen totesin "no problems" ja kansanedustajat silittivät myötäkarvaan. Mitä nyt vähän olivat huolissaan mahdollisesta talletussuojan laajennuksesta.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

@Suvituuli. "Käytännössä ongelma on vaan se, etteivät pankkivaltuutetut osaa niitä kysyä. Ja vaikka osaisivatkin sekä saisivat vastaukset, he eivät osaisi niitä tulkita."

Mutta eivätkös tämän korkean koulutuksen Suomen puolueet olekaan panneet parhaimpia aivojaan pankkivaltuustoon? Toki "moral hazard" voi vainota meidänkin parlamentaarikkojamme. Tai pelko?

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Tuo Ekin ja parlamentarismin teatteri oli tyylilajiltaan tragikomedia.

Koska mitään konkreettista pankkiunionia ei vielä ole, eikä mitään yksityiskohtia, miten sitä voisikaan järkevästi kommentoida.

Tästä syystähän mm. ESM-vivutuksesta keskustelu halutaan torpata jo tässä vaiheessa - sitten, kun se laitetaan sopivasti vaikkapa joulun aatonaattona äänestykseen parlamentissa, 1800-sivuisen sääntökirjan kanssa (tietenkin salainen, että ulkopuolisilta ei voi kysyä neuvoa), johon on annettu aikaa viisi tuntia tutustua, puoluekuri ja luottaminen johonkin kimmosasiin ja valiokuntakäsittelyn autuaaksitekevyyteen jyrää - ja taas on saatu sulka federalistien hattuun. Hiljaa hyvä tulee...

Olli Pusa

Mihinkäs koira karvoistaan pääsee. Eki on 1970-luvulla luodun poliittisen järjestelmän tuote, pesunkestävä broileri. Tuo järjestelmä kehitettiin modifioiduksi kopioksi NKP:n järjestelmästä. Se on lähinnä vallan "demokraattinen" kulissi ja keino ratkoa sivistynesti poliittisen järjestelmän sisäiset valtasuhteet.

Mistä ihmeestä Eki parlamentarismia olisi oppinut? EU:ssako...

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Eki on ihan sivujuonne, kulissi, sätkynukke ja valmiiksi käsikirjoitettu tapaus, mutta varmasti kokee olevansa itse avainhenkilö - tavallaan onkin siinä oikeassa, mutta aivan eri kautta, kuin itse uskoo.

Mielestäni Olli oma tulkintasi asioiden tilasta (hv-verkosto) on täsmälleen oikea. Aika monta asiaa pidetään ilmeisesti "liian tärkeinä" avoimen päätöksenteon, demokratian ja faktojen varaan jättämiselle.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

On tämä huimaa menoa. Eikö tähän päättömyyteen saada mitenkään tolkkua? Kuinka kauan kansakuntien kusetus jatkuu (sallitaan jatkuvan)?

Tämäkin vielä huomioiden:

http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1182...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Juuri ehdin Jouni Suonsivulle omassa blogissani vastata että

"...Järki lähtee, kun ajattelee että osittaisvarantoperiaate-pankkiirimme ovat vielä vivuttaneet tuon 16 biljoonaa (16 trillion) eli maailmalla pyörii virtuaalirahaa vailla rajaa.

Ja EKP "setelirahoittaa" minkä ehtii "rajoittamattomilla velkakirjaostoillaan".

Suomen pankissa piilee takuuvarmasti joku karmean karmea joukkotuhovelkakirjasuma. Toisin ei voi olla, ei tässä tilanteessa."

ja sitten tulin tänne Huopaisen tekstiä lukemaan - ja sain itse vastauksen siihen, missä kohtaa yllätys piilee.

Olen kiitollinen siitä, etten omista kevytsinkoa, sillä kerrankin saattaisin tuntea voimakasta houkutusta sen käyttämiseen, siitäkin huolimatta, että tietäisin, ettei se ratkaise mitään.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

En osaa, en jaksa, en kykene kommentoimaan. Etkö omista edes raskasta, siis vaikka se ei ratkaise mitään?

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Riikka, tuon rahan kun jakaa kaikkien maapallon ihmisten kesken (siis ennen vivutusta), niin ymmärtää mistä on kyse. En ihmettele, jos järki lähtee. Voi vaan ihmetellä, että miten tämä on mahdollista, ja onhan maailmassa muutakin rahaa kuin noita dollareita. Mihin ihmisten usko rahan arvoon perustuu; voisiko usko jopa horjua näillä luvuilla?

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Karuselliin sekä Juhani, että Riikka!

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Pietikäinen tiedustelee: "Mikä olisi tilanne euromaissa, jos mitään ei olisi tehty, missä korot, kuka maa saa velkaa ja millä korolla , mikä euromaiden myös kaikki EU -maat taloustilanne). Peilaisin vain, että pankkien rahoitushuolto on pääsosin toiminut jne. Olen korostanut tilanteen hallinnassa pitämistä ja seka sorron välttämistä.
Sitäkö haluat ?"

Ilmeisesti erinomainen. Eurohan on menestysprojekti, eikö? Korot määräytyvät markkinahintojen mukaan, samoin siten pankkien rahoitus. Tilanne pysyy hallinnassa, jos se on rakenteiltaan terve ilman että sitä joutuu sörkkimään tuhansilla miljardeilla vuodessa.

Pietikäinen tiedustelee lisää: "Paljonko ovat Suomen menetykset olleet verotuloina ym. vuoden 2009 jälkeen valtion budjetissa (laske alijäämät yhteen v. 2009->. Paljonko ne olisivat olleet vielä enemmän v. 2010->."

En usko menetyksiin. Aiemmin tuli esiin, että mitenköhän paljon pienemmät verotulomme olisivat olleet vaikka vuosina 2002-2008, jos siihen ei olisi liittynyt kuplanpumppausta ja siten "keinotekoista" verotulolisää. Se voisi olla jopa parempi meille. Muiden maiden firmat - eritoten rahoitusalalla - ovat saaneet aiheetonta kilpailuetua. Kuten OECD:n Angel Gurria totesi eilen, meiltä puuttuu palkitsemiset hyvistä toimista. Meitä siis pitäisi täällä Suomessa palkita, eikä sysätät tätä muiden sotkuja niskaamme.

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Minusta ironiaan menevä keskustelutyyli ei ansaitse jatkossa ainakaan minun kommentointia.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Pointti on, että jos tällaisiin veivauksiin joudutaan lähtemään niin tässä koko systeemissä on niin paljon perusteellisesti vialla (mikä on ollut aiemmin pro-europorukoille defenssinomaista torjumista - ja nyt otettiin uusi defenssi käyttöön?)

Ei kannata nyt heittää puolustamista pois, kohta sitä voi tarvita kaikki kynnelle kykenevät voimat kehumaan kuinka hieno tämä konkurssitehdas oikein on!

http://finance.fortune.cnn.com/2012/09/25/euro-bre...

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

SJP, vain puolittain kieli poskella: eurojäsenyyden nettohyödyn todentaminen tuntuu olevan sinulle erittäin vaikeaa ja vastenmielistä hommaa. Täällä on palsta täynnä ukkoja, jotka mielellään käyvät läpi lukuja ja yrittävät nähdä paremman huomisen - kun parempaa eilistä ja tätä päivää ei nyt ole saatavilla. Jos sulla ei ole päteviä perusteluita, se ei ole muiden vika.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

EVM-strategiaa tuli juuri ulos. Menee sitten jo mystiseksi johdannaissekamelskaksi. Mutta ilmeisesti osittain ainakin siksi, että Suomen vastustus saadaan kierrettyä.

Käyttäjän villepihola kuva
ville pihola

Loistavaa Juhani! Uskomaton suoritus!

Taisit pöyhäistä melkoista ampiaispesää. ;p

Millä muuten sait mielesi rauhoitettua noin asialliseen ja maltillisen oloiseen tekstin tuottoon, ettei tuosta kirjoituksesta tullut pelkkää "suoraa huutoa" ?

Minä ainakin olisin joutunut painaa backspacea rystyset valkoisena yhtenään, koska kyseinen aihe saa ainakin minulla aivojen verisuonet turpoamaan Hulk:maisiin mittoihin. ;D

Olli Pusa

Ilmankos valitetaan, että Uudessa Suomessa eurokriittikot hallitsevat ilmatilaa. Mutta kun seuraa niitä surkeita ja ponnettomia sepustuksia, millä euroa puolustetaan (EVA:n raportti, joka kääntyi tarkoitustaan vastaan, Hesarin huvittavat vetoomukset pääkirjoituksissa ja kolumneissa yritysjohtajille astua esiin puolustamaan euroa), taitaa ilmatilan hallinta olla laajemminkin mennyt uusiksi. Siitä huolimatta, että lähes koko "virallinen media" ajaa eurotukia ja liittovaltiota kuin käärmettä pyssyyn.

Se, että kovin harva yritysjohtajakaan haluaa omissa nimissään puolustaa euroa, kertoo kaiken. Tuossa porukassahan on kollektiivisesti päätetty kulkea euron mukana perikatoon asti. Mutta henkilökohtainen itsesuojeluvaisto on aiheuttanut ilmeisestikin sen, että harva on omalla nimellään astunut maalitauluksi euroa puolustamaan. On vain kollektiivinen eurointo ja Kataisen hallitusta työnnetään taustalta sitä tukemaan, mutta sen eväät alkavat olla loppu.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Vieraskynän käsialaa eikä omaa - kunniaa mulle ainoastaan tekstin pastettamisesta ja tästä keskustelusta. On useampi taho, jotka johtuen asemastaan eivät voi tuoda näkemyksiään esiin. Mitä enemmän asioita yritetään pimittää ja taskulamppumiehille vinoillaan, sitä enemmän syntyy kaappipersuja. Aika monella ihmisellä on huono omatunto siitä, mitä he joutuvat tekemään ja sanomaan, mutta helpottavat sitten pahaa oloaan lähettämällä näkemyksensä jollekin, joka sen voi tuoda esiin.

EDIT: Kannattaa varoa Hulk-venymisiä - muuten voi puhtaiden paitojen osalta käydä tilanne vaarallisen huonoksi :D

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Tosi muuten on! Itsekin saan välillä virkaportaista viestejä ja tietoja, joita eivät voi itse tuoda julki, ja saan niitä, koska minä voin sen tehdä.

Eivät virkamiehet ole tunnottomia tai hölmöjä tai ilkeitä mutta asemansa vuoksi he eivät voi ottaa julkisesti kantaa, vaikka kuinka vistottaisi.
Lisäksi moni on valittu virkaansa aikanaan puolueen jäsenkirjalla, mikä rajoittaa sekin.

Käyttäjän PyryToivanen kuva
Pyry Toivanen

Hesarikin työntää päivä päivältä päänsä yhä syvemmälle europeppuun. Tämän voi todeta esim. tämän päivän pääkirjoitussivulta eräästä kolumnista.

"Aivan kuin oppineet ja viisaat ihmiset eivät pystyisi ymmärtämään ja sanomaan suorin sanoin, että euro on valuuttamme ja sen puolustaminen on välttämättömyys hyvinvointimme pelastamiseksi ja kansallisen turvallisuutemme varjelemiseksi."

Kansallisen turvallisuutemme varjelemiseksi? Anteeksi kuinka? Mistä näitä pelottelijoita ja "on vain yksi vaihtoehto" -tyyppejä oikein tulee?

Seppo-Juha Pietikäinen kauhistelee finanssikriisin aiheuttamia menetettyjä verotuloja ja puolustelee tällä verukkeella eurokriisin hoitotapoja. Samalla logiikallahan meidän olisi pitänyt tukea esim. Lehman Brothersia, koska sen kaatuminen käynnisti yhden kriisin. Kreikan paketteja perusteltiin sillä, että Kreikan kaatuminen käynnistäisi jälleen kriisin. Kaikkia paketteja ja toimia perustellaan sillä, että muuten tulee katastrofi ja totaalinen hävitys. Mitäpä jos USA:lle, Japanille, minne tahansa tulisi jonain päivänä vaikeuksia pankkien tai valtionvelan kanssa? Kai sillonkin täytyy ojentaa lainaa ja antaa takauksia jottei vaan tule kriisiä? Vai mitä jos sittenkin huolehdittaisiin kaikki omista asioista?

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

"kansallinen turvallisuus" on amerikanismi. Siellä kaikkea - aivan kaikkea - puolustetaan kansallisella turvallisuudella.
Ja se on tarttunut sitten Suomeen niin kuin kaikki muukin Made in USA-materiaali.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Onkohan se meillä omaksuttu käyttöön ns. käänteisenä?

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

Satuin eilen piipahtamaan varsinaisten eurouskovaisten seuroissa nimeltään Euroklubi. Puhujaksi oli saatu valtiovarainministeri Urpilainen, joka naulasi omat 5 teesiä EU:n puolesta, ja kansa hurrasi. Uskostaan autuaat, eivät rohjenneet kritiikkiä esittää, niin vakuuttavaa rauhan asiaa oli saarnan sisältö. Poistuin vaivihkaa takavasemmalle, ettei hegemonia olisi häiriintynyt.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Riskit kasvamaan päin EVM:ssä. Valiokunnissa hieman ihmetellään, todetaan maksukyvyttömien instituutioiden olevan perhanan hyvää bisnestä, jopa niin, että voidaan moraalikadon nimissä palkita niitä, jotka tulevat jakamaan samppanjapullot.

Verovelvollisille jaetaan sitten lasku. Aikanaan.

http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2012/09/25/...

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Kari: Mielenkiintoinen kioski taustoiltaan. http://www.euroklubi.fi

toimisto löytyy osoitteessa
http://www.tat.fi/tat-tanaan/

ja taas päädyttiin yhdistykseen (Maan Tapa TM), jonka verkkosivuilla ei tietenkään ole tilipäätöstietoja, tai merkintää, kuka rahoittaa toiminnan jne. Kivassa osoitteessa, vanhassa Interbankin talossa. Olen joskus ollut tuossa rapussa töissäkin. Sauna varsinkin ylimmässä kerroksessa on ihan makea. Kyllä "elinkeinoelämä" - mitä ja ketä se sitten tarkoittaakaan - osaa hommat.

Millainen olo tuli istunnosta? Meikäläiselle tulee aina hyvin epätodellinen olo vastaavissa tilaisuuksissa - ihan samanlainen kuin vaikka Kampin ostoskeskuksen liukuportaiden päässä päivystävät käsivoidekauppiaiden kanssa. Tekisi mieli juosta karkuun tai lyödä, mutta kohteliaisuudesta alistuu paskanpuhumiselle.

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

Olo oli juurikin epätodellinen, kysymyksessä voi vain olla "lapsen usko" tai syvä auktoriteettiusko.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Tajusin vasta SOTE-tilaisuuden jälkeen, että se pitkä, hiljainen ja tutunnäköinen hymyilevä mies olit sinä. Pahoittelut, etten ollut sen sosiaalisemmalla tuulella.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

En nyt löytänyt sitä listaa aiemmin EKP:n velkakirjaosto-ohjelman aikoihin ollutta pitkää velkakirjalistaa, mutta jotain sentään löytää.

Tässä nyt yksi esimerkki, näitä on pilvin pimein - aivan kuin tuossa "arvopaperilistassa" itse kirjoituksessa.

http://m.londonstockexchange.com/exchange/mobile/s...

Kyseinen velkakirja on arvioitu mitättömään 4,28 miljardin arvoiseksi. Kukaan ei ole vaan päässyt antamaan siitä omaa arviotaan.

Viktor Flinkkilä

Kyllähän Juhani oikeassa on tässä postauksessaan, nämä ovat varmaankin suurelta osalta (tai kokonaan?) niitä EFSF ja whatever lainapapereita, jotka on saatu vaihtarina esim. Kreikan "lainanvaihto-ohjelmassa". Näin ollen tällaiselle ongelmajätteelle ei muodostu jälkimarkkinoilla mitään oikeaa hintaa, koska käytännössä kaikki luonnolliset loppusijoittajat ovat myymässä näitä, ja ostajana ei voi olla muu kuin euroalueen pankki.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Oleellista ehkä myös vilkaista liikkeellelaskupäivät. Kaikki luotu LTRO-ikkunoihin (joulukuu 2011 & maaliskuu 2012), suuri osa jonkun "quantanamera-pankin" velkakirjoja, joihin on räiskitty valtiontakaus päälle. Kas näin, EKP:n valtioiden rahoittamiskielto saatiin näppärästi kierrettyä.

Nyt sitten kasataan pelastuspaketit, että ne EKP:n sinne lainaamat fyffet voidaan saada takaisin, ja koko ajan lompakollamme käyvä käsi sanoo "ei me olla mitään rahaa lähetetty, takauksia vain. Hys tai heinäsirkat". Toisella kädellä joku kakkukahvittaa metsänhoitaja Mikael Pentikäistä ja muita luottamusmiehiään, että varmasti menee oikea viesti mediaan.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Nyt olisi Huuskollakin tilaisuus profiloitua toimittajana, joka pelasti Suomen. ;)

Tuossa esim. huomasin, että aika moni Kreikan valtion ja joidenkin valtionyhtiöiden (pääosin rautatiefirman) tehtailemat velkakirjat alkaa olla erääntymässä jo ihan ensi vuonna.

Jännäksi menee. Saakohan Kreikka lisätukipaketin, veikkauksia? ;)

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Tämä blogi ketjuineen pitäisi levityttää tiedotusvälineille mutustetavaksi ja sulateltavaksi. Kai sieltä nyt yksi musta lammas löytyy euro-dopingista kirjoittamaan?

Matti Jalagin

Kiitos Juhani. Tämä on tiedon välitystä ja asiasta välittämistä. Kiitos.

Kannatti herätä päiväunilta.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Tuskin tätä ihan normaalihenkinen persuja mollaava Puheenvuoro-bloggaaja lähtee tutkimaan, mutta hyvää matskua.

http://www.ecb.int/paym/coll/assets/html/list.en.html

Tuossa on listattuna EKP:lle kelpaavat arvopaperit, niitä on paljon. Yli puolet ovat varmasti ihan ookoo paperia, mutta Kreikasta ei enää saa dataa lainkaan. :)

Sen sijaan siinä on hyvää puuhaa esimerkiksi jollekin viralliselle (tm) taholle, jos kaivamaan haluaa lähteä. Siinä välissä ei nimittäin laki Suomen Pankista ole tietääkseni muuttunut, joten pankkivaltuusto voinee esittää dokumentit, mitkä on saatettu myös eduskunnan tietoon.

Marraskuun 3. 2011 EKP:n 2. velkakirjojen osto-ohjelma on hyvä ajankohta "luontipäivämäärien" kannalta, jos haluaa hieman saada fiiliksiä Portugalin, Espanjan ja Italian eri pankkien ja valtiollisten yhtiöiden... hmm... no, mielikuvituksesta. :D

Matti Jalagin

Henri.

Vakavalla sarkasmilla ei saa asioida. Eduskunnan vahtimestarit saattavat suuttua ja paheksua moista mollahtelua eikä siitä hyvää seuraa.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Hups, tuli huolimattomuusvirhe ja päivämäärä sekottui vakuudellisten bondien osto-ohjelmaan. Tämä on tätä.

Elokuun loppu 2011 - lokakuu 2011 on tätä 2. osto-ohjelman kulta-aikaa.

Sami Aario

EKP näköjään määrittelee noille papereille likviditeettiluokan, esim. lapun IT0004798473 kohdalla se on L1D.

Nyt kiinnostaisi tietää että mitä tuo L1D tarkoittaa, ja miten EKP on päätynyt siihen lopputulokseen että paperin IT0004798473 kohdalla se on L1D.

http://www.ecb.int/paym/coll/assets/html/dla/EA/ea...

http://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/mot...

Anssi Luoma-aho

Jo kotvan aikaa on ollut selvää, että eduskunta on tässä teatterissa ainoastaan sivuroolissa. Samanaikaisesti kun eduskunnassa keskustellaan Suomen osallistumisesta tukipaketteihin ja vakuuksista niin Eki jakaa kymmenkertaisen summan Suomen Pankin kautta.

Olli Pusa

Mutta Ekihän toimii eduskunnan valvonnassa.

Matti Jalagin

Toivottavasti ehdin nähdä historian kirjoituksen tulkinnan tämän Mikkelin Midaksen kultaisesta kosketuksesta Suomen tasavallan taloudelle.

Anssi Luoma-aho

Niinhän se Olli toimii, ja SJP lupaa lähettää Benille tämän blogimerkinnän tekstin. Pitäisikö itkeä, vaiko nauraa???!!!

Olli Pusa

"Toivottavasti ehdin nähdä historian kirjoituksen tulkinnan tämän Mikkelin Midaksen kultaisesta kosketuksesta Suomen tasavallan taloudelle."

Et tule näkemään, elit kuinka vanhaksi tahansa. Historian kirjoittaa EU:n totuuskomissio. Ellei sitten EU hajoa riittävästi tässä sekoilussa.

"Niinhän se Olli toimii, ja SJP lupaa lähettää Benille tämän blogimerkinnän tekstin. Pitäisikö itkeä, vaiko nauraa???!!!"

Minusta on huolestuttavaa, jos pankkivaltuutettujen puheenjohtaja BZ saa tietonsa Suomen Pankista Uuden Suomen blogeista. En tarkoita, etteikö täältä saisi asiantuntevaa ja luotettavaa tietoa, mutta kuinka helkkarissa voisi olla niin, ettei BZ tiennyt Juhanin kertomista asioista aikaisemmin?

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Onko olemassa käsite "käänteinen Midaksen kosketus"?

. suvituuli

" Onko olemassa käsite "käänteinen Midaksen kosketus"?"

Ainakin oli. Sen nimi oli Neuvostoliitto.

Kaikki mihin siellä koskettiin, muuttui pask*ksi.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Seppo Saari,

kävisikö euroslangilla Midas Reverse Touch :D

Käyttäjän villepihola kuva
ville pihola

Suvituuli, se meni niin, että Neuvostoliitossa oli kaikki paskaa, paitsi kusi. ;D

Kari Ahlava

Lotraamisesta sen verran, että viisauksia on lausuttu jo kauan kansankielisinäkin ja seurauksia. Yksi on tämä :

"The Swiss bank says that such policies remove the incentive for political reforms, increase the risk of price bubbles on stock exchanges and real estate markets, and make it increasingly difficult to return to normal conditions."

Onkohan tässä linkissä jotain, mitä ei ole ennen tiedetty:

http://www.sfgate.com/default/article/Euro-Rescue-...

Jari Jakonen

Maailman muutoksesta ärsyyntyneen ja suuttuneen aristokraattisen Euroopan vihaisen muriseva joutsenlaulu? (Joutsenlaulu, viimeinen esiintyminen ennen jonkun päättymistä).

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

Tarkistin yhden noista höpö-lapuista ja meni juurikin jonkun Espanjalaisen säästökassan piikkiin.

Espanjassa kasvava trendi on hakea ruoka jätelavoilta. Yli miljoona ihmistä ruoka-avun varassa.

Jo 2010 kuulin paikallisilta yrittäjiltä, että mistään ei tule rahaa/bisnestä. Lähes kaikki projektit ovat jäissä tai vain osittain valmiina. Suurin syy yleensä tappava byrokratia, jota ollaan vain lisäämässä.

Ensimmäinen kysymykseni tuota paperia (ES0315308223) ihmetellessäni oli pohtia, mistä tuo säästökassa taikoo kolmessa vuodessa tarpeeksi tuottoa maksaakseen 50 miljoonaa euroa korkoineen takaisin sen erääntyessä ensi vuonna, kun työllisyys ja säästäminen vain vähenevät ja tilanne heikkenee jyrkästi.

Ihmiset siellä ymmärtävät että tämä kaikki on vedätystä eikä heillä ole ymmärrettävästi mitään intoa tai luottoa tallettaa pankkeihin mitään, saati maksaa liikoja veroja. Miljoonat protestoivat jatkuvasti.

Ainoa relevantti kysymys ehkä onkin, kuinka pitkälle kuminauha venyy ennenkuin se paukkuu näpeille?

Vanha kunnon "sota tuottaa bisnestä" logiikka selittäneekin, miksi sohitaan Syyriaa ja taivastellaan Iranin näkymätöntä ydinohjelmaa.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Mainitsemasi säästökassa saa lainapääoman takaisinmaksuun rahansa:

a) Vapailta markkinoilta (ei sitten).
b) Espanjalta. Espanja saa mm. pankkitukipaketin ja kohta muunkin tukipaketin.
c) EKP katsoo toisaalle, kun ko. lafka tekaisee uuden velkakirjan, hakee Espanjan keskuspankilta siihen leiman ja tadaa.

Mainitsemasi 50 miljoonaa on aika pieni määrä. Suurempien erien ollessa kyseessä näillä rahoilla on ostettu Espanjan velkaa, joten ne saavat rahansa Espanjalta. Se voi saada rahansa taas verotuloina, ainakin osittain. Loput tulevat sitten tukipaketilla.

Kuminauhan venyvyydestä on paha sanoa, mutta katsotaan nyt case Kreikka. Siellä on vastaavanlaisia papereita ulkona EKP:lla ja niitä erääntyy tässä lähiaikoina. IMF on jo antanut ymmärtää, ettei se osallistu enää tähän leikkiin mukaan. Kysymys on siitä antaako Saksa periksi ja maalle annetaan kolmas tukipaketti. Jos taas ei myönnetä niin sitten pohditaan velkasaneerausta. Siis tappioita Suomelle. Sitten on vielä se Kreikan euroerokin kysymysmerkkinä.

Loputtomiin kuminauha ei kuitenkaan veny. Tämä rahaliitto ei tätä kestä.

Käyttäjän kaarle kuva
Kalle Kataja

http://www.talouselama.fi/uutiset/jo+joka+viides+k...

Olen havainnut samaa kiukkua ja turhautumista muissa etelän maissa.

Tuli katottua kesällä kasa dokkareita siitä, miten Mussolini, Hitler ja kumppanit viimeksi ratsastivat areenalle.

Silloin pohjalla oli massatyöttömyys, luottamuksen puute poliitikoihin, talouskriisi.

Mikä komponentti sopassa on tällä kertaa eri?

Ei olla vielä aivan niin pitkällä, mutta kun nämä kuplat alkavat paukkua, ollaan lähellä ellei jo pidemmälläkin.

Olisi kiva jos Suomessa osattaisiin jo varautua tulevaan ja irrottautua näistä kuvioista, ettei satu niin paljoa.

. suvituuli

Saanko kysyä, so what?

Kyllä nämä kuviot yksityiskohtineen kuin koko konaisuuskin ovat täysin EKPn ja Suomen Pankinkin tiedossa.

Eli näinhän se toimii. EKP on kollateraaliksi hyväksynyt ja arvostanee paprut sen mukaisesti. Jos nyt ei nollaan, niin ei sataankaan.

Kaikki tapahtuu hyvässä yhteisymmärryksessä. Ja - muuttuvien - sääntöjen mukaisesti.

Mitä muuta te oikein odotatte?

Kuten Jurgen Stark sanoi viikonloppuna - EKP on ollut paniikissa vuodesta 2010 lähtien...

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Olen joko hyvin omituinen tai eurolandian osavaltio Suomessa leijuu ilmassa hysterian henkäys. Kävin katsomassa noita ISIN-koodattuja "velkakirjoja" sieltä täältä, ja nauroin niin että ei penkillä meinannut pysyä.

Miettikää: SIFI-pankit pelaa elektronisella monopolirahalla ja väärennetyillä leikkivelkakirjoilla suurliikemiestä ja käy välillä uhkailemassa poliitikkoja talousjärjestelmän kaatumisella. Ja vielä petkuttaa säännöissä.

Keisarilla ei ole vaatteita, pankeilla ei ole kuin leikkirahaa ja poliitikoilla ei ole mitään.

Mitä tässä muuta voi kuin nauraa?

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Ei siinä varmasti muuten mitään, mutta me suomalaiset ihan oikeasti suhtaudumme tähän akuankka-rahaan kuin se olisi jotenkin merkittävä ja uskottava vaihtoväline. :D

Matias Härkönen

Loistavaa työtä! Yksi asia vain ihmetyttää... Miksi helkkarissa tätä ei ole nostettu karuselliin? Nyt herätys Uusi Suomi, tämä on sitä parasta "tutkivaa journalismia" ja keskusteluakin on syntynyt. Vaikka ette ajatuksesta pitäisikään, niin kyllä tälläiset kuuluu ehdottomasti nostaa.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

1) Se on pitkä.
2) Siinä ei puhuta uskonnoista (tavallaan).
3) Se ei välttämättä "aukea".

Olli Pusa

Eikä ehkä sovi lehden linjaan. Ota tuosta selvää. Uskoisin kuitenkin, että Juhani sai viestin perille. Eläköön syväkurkut.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

"Eikä siinä vielä kaikki": Jatkoa tähän piisaa.

Eräs ässäpari ehkä tulee vielä myöhemmin hihasta, toisesta aiheesta.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Liittyykö siihen yhden enkkublogisi aloitustekstiin? Kun klovnit tuodaan estradille? =)

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Viitannet ns. "outside source"-kommenttiin:
http://morelivers.blogspot.com/2012/09/24th-sep-us...

Jep, mutta muutakin on. Enemmänkin voisi olla. Kaikissa peleissä opetetaan, että vastustaja pitää jyrätä silloin kun se on mahdollista, ei silloin kun itseään huvittaa. Bridge, shakki, pokeri jne.

Mitä näillä pro-porukoilla enää on? metsänhoitaja lasitalossa, pöytäkirjasäveltäjä ja musiikinopettaja? Hurrikulttuurisäätiön rahat, RAY:n ja Veikkauksen tukivirrat ja poliittiset virka- ja yhdistys/järjestönimitykset? Tutut syyttäjät ja tuomarit?

Se loppuu vielä. Jotkut laulavat. On aika alkaa pelätä.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Mitäpä väliä - päivän suosituimpien joukossa näyttää olevan muutenkin. Ja tuskin nämä jutut kaikkia kiinnostavat. Suurinta osaa ihmisistä ei liikuta, onko valtio velkaa 40 vai 100 miljardia, ja onko inflaatio 2 vai 4 prosenttia. Mutta auta armias, jos lapsilisä puolitettaisiin.

Kyllä tästä voi soittaa, jakaa naamakirjassa ja meilata muutenkin. Mikäli ihmiset eivät aina jäisi makaamaan tuleen, koijaamista tehtäisiin paljon vähemmän.

Juhani Klaus

Kiitos hyvästä infosta! Hyvää oppia tällaiselle asioista kiinnostuneelle maallikollekin.Harmillista vain kun "Eurouskovaiset" Talousasiantuntijat ym.ei halua/voi osallistua asialliseen keskusteluun ja tuoda omia näkemyksiään factoineen näihin Suomelle elintärkeisiin kysymyksiin.Tässä lukiessa meni ratevasti parituntia.Oikeassa olet tuossa kansalaisten kiinnostuksen vähyydestä näissä "koplauksissa"jotkä ikävä kyllä uskoakseni tulevat vielä vaikuttamaan niihin lapsilisiinkin tulevaisuudessa,ja miinusmerkkisesti.

Matias Härkönen

On muuten tuo naamakirjan jako buttoni kadonnut puheenvuorosta...Ei niin etteikö onnistuisi jakaminen muutenkin, mutta kuitenkin.

Käyttäjän jhuopainen kuva
Juhani Huopainen

Riikka, poistin pitkän viestisi, koska se oli pitkä :) ja teki ketjusta huonosti luettavan. Ei mulla ole mitään sitä vastaan, että teksti saa lisää yleisöä, mutta en nyt viitsisi ottaa toimittajan titteliä jutusta, jota en ole kirjoittanut.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ok, laitan siis
Toimittaja: Riikka Söyring
Lähde: Juhani Huopainen
Kommentointi: Henri Myllyniemi

ja sitten tämän blogitekstin osoite

Käykö niin?

Eero Tillanen

Seppo-Juha Pietikäinen toistaa Kataisen hallituksen mantroja, kuten tavallista. Kas kun sanaa pölhöpopulisti hän ei ole vielä kirjoittanut.

Kysyä voidaan, että ketä tämä suuri kusetus oikein palvelee? Ei ainakaan Suomen kansaa.

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Pääsin Suomeen Pietarista ja vasta luin tämän. Ja... kehoitan monia laittamaan jonkun 'tuntemattoman' hankkimaan muutaman sata käyttämätöntä/uutta luuria ja satoja prepaid-liittymiä. Niin kauan, kun niitä ei ole (vielä) pakko rekisteröidä... Jotkut ei tykkää, tallentaa ja tilastoi kaiken.

Vetäisen tähän kirjoitukseni Pietarista:

"Kyllä muistan hyvin Erkki Liikasen (valtiovarainministeri) omituisen hymyn ja naurun 90-luvun taitteen laman (ennen) aikoihin, että '...hähä hä kjiäh kjiäh... kulutusjuhlat jatkuvat... hehe he hähä hä he', kun Leif Salmén totesi 'täytyyhän tehdä jotain, tältä katastrofiltahan ei voi vättyä enää' Siitä 70 000 nen Kekkos-hätätilahallitus-työttömyysrajasta pompittiin 400 000 een ja takaisin ei todellisuudessa päästy eikä päästä. Tilastoidaan sitten miten vain. Kaikki vaalikoneet antavat minulle aina RKP/Kokoomuksen. RKP ajaakin minulle yhtä tärkeimmistä asioista ja eduista ja Kokoomus ei. Mutta kysehän on lupailuista, ei hallitusohjelmasta tällöin. Aiemmin, kuten Halonen SDP:tä ohjeisti ennen eduskuntavaaleja:'kuunnelkaa perussuomalaisia', nyt on RKP:n puheenjohtajan mieleen tullut tämä hurja velkaantuminen"

Jarmo Alanko

Mahtavaa, että jaksatte perehtyä näihin 'likaisiin bisneksiin' pohjinpohjin ja saatte vielä evidenssejäkin.. kheh.
Noniin asiaan, eli, oli kyseessä sitten LTRO, EVM, EKP, Liikasen Erkki, Käteisen Jyrki taikka Morgan Oil Corp niin kaiken tämän takana pyörii pieni joukkio hyvinkin viisaita ja röyhkeän törkeitä 'globalisteja', jotka/joiden suvut ovat olleet keksimässä nykyistä pankkijärjestelmää ja nykypäivänä hyödyntävät sitä ja ihmisten typeryyttä ennennäkemättömän törkeällä tavalla.
Todisteita tästä ylivallasta on kaikkialla, historia pullollaan ja seuraamalla nyky-päivän tilannetta huomaa hyvin, että tähän kieroon juoneen on sidottu KAIKKI vaikutusvaltaisimmat päättäjät ja yksityiset henkilöt vasten heidän tahtoaan. Kaikilla on suhteita ja kaikki suurimmat monikansalliset yritykset ovat tavalla tai toisella kytkeytyneenä toisiina ja sinällään mitään ei ole tehtävissä.
Se kuinka kauan tätä jatkuu ja monenko vuoden päästä tilanne on oikeasti kestämätön, on mielestäni ajankohtainen kysymys.
Itse arvioisin, että noin. 15-20 vuoden kuluttua uusi sukupolvi on niin erillään jo todellisuudesta ja 'normaalista' elämästä, että Orwellin ennustukset ovat totisinta totta. Ei sillä etteikö ne olisi jo nyt..

Toimituksen poiminnat